تقویم برنامه های دلتا

جستجو محتوا


جستجو زمانی


سفر ۲۴۱- كوير لوت

سفر ۲۴۱- كوير لوت

۲۹ آبان ۰ - ۰۵ آذر ۰ (مدت ۷ روز : شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه)
سفر ۲۴۰- جنگلهای گلستان

سفر ۲۴۰- جنگلهای گلستان

۲۶ آبان ۰ - ۲۸ آبان ۰ (مدت ۳ روز : چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه)
سفر ۲۳۹- کویر لوت

سفر ۲۳۹- کویر لوت

۲۰ آبان ۰ - ۲۷ آبان ۰ (مدت ۸ روز : پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه)
سفر ۲۳۸- کویر ریگ جن

سفر ۲۳۸- کویر ریگ جن

۱۱ آبان ۰ - ۱۴ آبان ۰ (مدت ۴ روز : سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه)
سفر ۲۳۶- کویر مصر و عروسان

سفر ۲۳۶- کویر مصر و عروسان

۲۹ مهر ۰ - ۰۲ آبان ۰ (مدت ۴ روز : پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه)
سفر ۲۳۷- کویر زرین

سفر ۲۳۷- کویر زرین

۲۹ مهر ۰ - ۰۲ آبان ۰ (مدت ۴ روز : پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه)